نسخه آزمایشی
Menuمناقصه خريد ماشين آلات

در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و استفاده از توان حداكثر توليدكنندگان داخلي،

                       سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور درحال برگزاري مناقصه خريد ماشين آلات ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir طبق جدول ذيل مي باشد.

موضوع مناقصه

ميزان تضمين شركت در مناقصه

شماره مناقصه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

خريد 100 دستگاه خودروي كمپرسي سنگين شهري

4940000000 ريال

200964240000008

خريد 150 دستگاه خودروي حمل متوفي

2400000000 ريال

200964240000009

خريد 286 دستگاه خودروي كمپرسي سبك

2402400000 ريال

200964240000010

 

شركت هايي كه تمايل به شركت در مناقصه را دارند، مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سامانه مذكور مراجعه نمايند.