Menuگردهمايي شهرداران شهرهاي استان كرمانشاه

اولين گردهمايي شهرداران شهرهاي استان كرمانشاه در سال 1396 به رياست معاون محترم  هماهنگي امور عمراني استانداري و با حضور شهرداران محترم شهرهاي استان در روز پنجشنبه تاريخ 1396/3/4به ميزباني شهرداري سرپل ذهاب در محل فرمانداري شهرستان سرپل ذهاب تشكيل گرديد.

در اين گردهمايي به مسائل مهمي در حوزه بهبود سيستم هاي مديريت شهري پرداخته شد و در خاتمه از شهرداران برتر در نوروز 96 تقدير به عمل آمد.