نسخه آزمایشی
Menu
معرفی دفتر-مطالعه و بررسی وضع شهرهای استان از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی شهرهای استان. -همکاری با دفتر فنی، امور عمرانی...

تا انتخابات