نسخه آزمایشی
Menu
پژوهش
پژوهش، کار علمی و کارشناسی ابزار و زیربنای لازم برای هموار نمودن مسیر پیشرفت و توسعه هر جامعه‌ است فرا رسیدن روز علم افزایی هوشیارانه و متعهدانه، بر دانش...

شهرداریها و بهره وری خدمات شهرییکی از مباحث اساسی در مدیریت شهری، مبحث بهرهوری در خدمات شهری است.موضوعی که عمدتاً در بخش صنعت مورد بحث و بررسی بوده و در...