نسخه آزمایشی
Menuروز حمل و نقل-26 آذر

 

روز ملي حمل و نقل بر پرچمداران صنعت حمل و نقل وکوشندگان امانتدار و شب زنده داران جاده ها مبارک باد.

 

 

دفتر امور شهری و شوراهاي استانداري كرمانشاه