نسخه آزمایشی
Menuشرح وظایف و اهداف

شرح وظائف
1-دریافت وبررسی خط مشی ها ودستور العمل های صادره از طرف حوزه ستاد وزارت کشور.
2-پیگیری وانجام امور مربوط به حمل واستفاده از مواد ناریه مطابق با قوانین ومقررات مربوطه وهماهنگی با ارگان ها؛سازمانها ودستگاههای اجرایی ذیربط در این زمینه.
3-بررسی وانجام اقدامات لازم به منظور هماهنگی ارگان های امنیتی ؛نظامی وانتظامی درامور امنیتی استان.
4-شناسائی وپیگیری انجام امور مربوط به نقاط بحران خیز وافراد شرور وسابقه دار ونزاع دسته جمعی واتخاذ تدابیر واقدامات پیشگیرانه در رابطه با آنها وهماهنگی ارگانهای اجرایی ؛امنیتی وانتظامی در این زمینه.
5-پیگیری استقرار؛ایجاد ویاانحلال پست های ایست وبازرسی و واحدهای انتظامی به صورت دائم ویا موقت از طریق قوانین ومقررات مربوطه.
6-بررسی وتجزیه وتحلیل رخدادها وگزارش های امنیتی و اجتماعی جهت ارائه به ستاد وزارت کشور وتهیه طرح های لازم جهت برنامه ریزی وپیشگیری از حوادث احتمالی .
7-رسیدگی به شکایات مردم از مامورین انتظامی وانعکاس آنها به مراجع ذیربط.
8-انجام اقدامات مربوط به کنترل ونظارت بر قاچاق کالا؛اسلحه ومواد مخدر در استان.
9-نظارت بر کارکرد نیروی انتظامی درسطح استان.