نسخه آزمایشی
Menuارتباط با ما

آدرس : بلوار شهید بهشتی - سه راه 22 بهمن - معاونت  امور عمرانی -دفتر فنی
مدیرکل : آقای مهندس طهماسب نجفی

تماس با مدیرکل دفتر:                               8250011  0831 
تماس با دفتر فناوری اطلاعات:                      0831 8239583   
دورنگار:                                             8239583  0831   
پست الکترونیکی:      fanni@ostan-ks.ir