نسخه آزمایشی
Menuشرح وظایف و اهداف

شرح وظایف دفتر فنی

 • تهیه و تنظیم طرح های هادی و نقشه های تفصیلی شهرها.
 • تهیه نقشه های مربوط به طرح عمرانی واگذاری شده به دفتر فنی و شهرداریهای استان.
 • تهیه برآورد هزینه های اجرای طرح های عمرانی واگذار به دفتر فنی.
 • بررسی و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مناقصه و در صورت لزوم اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در زمینه رد یا قبول آنها.
 • ایجاد هماهنگی و همکاری بین دفتر فنی و سایر موسسات دولتی در سطح استان برای پیشبرد عملیات عمرانی.
 • کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها و راهنمائی لازم در اتخاذ روش صحیح و رعایت اولویت ها در تنظیم برنامه های عمرانی.
 • بررسی در زمینه تعیین محدوده قانونی شهرها و روستاها و پیشنهاد آن به مقامات مسئول.
 • همکاری با شهرداری ها و دهیاری ها در زمینه تفکیک اراضی و دادن بروکف خیابان ها و دادن راهنمائی های لازم به مسئولین امور ساختمانی شهرداری ها.
 • انجام کلیه امور مربوط به طرح هائی عمرانی که راساً توسط استانداری انجام می گیرد.
 • نظارت کلی بر اجرای طرح های عمرانی و فنی استان و ارائه گزارش لازم به مقامات استان.
 • برنامه ریزی برای استفاده صحیح از ماشین آلات براساس دستورالعمل ها.
 • بررسی و پیگیری امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک استان.
 • مطالعه و بررسی بمنظور بدست آوردن حد مطلوب فضای سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه.
 • تهیه دستورالعمل و بروشورهای ساده در زمینه های مختلف فضای سبز و ارسال آن به شهرداری ها و دهیاری ها .
 • اظهار نظر در مورد فروش اراضی شهرها.
 • تهیه آمار پیشرفت پروژه های عمرانی دفتر فنی و شهرداری ها و دهیاری ها.
 • نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز اجرای پروژه های عمرانی دفتر فنی و شهرداری ها و دهیاری ها و مراقبت در حفظ و توزیع مصالح.
 • تهیه طرح و نظارت براجرای کارهای تاسیساتی شهرها و روستاهای دارای دهیاری از قبیل آب، برق، فاضلاب در صورت نیاز شهرداری ها و دهیاری ها.
 • اجرای نظام فنی- اجرائی استان در چهارچوب نظام فنی- اجرائی کشور.
 • تهیه و ترویج بکارگیری ضوابط و استاندارها و معیارهای فنی.
 • بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه بندی و ارزشیابی پیمانکاران و مشاوران و کارشناسان استان.
 • ارتقاء تقویت ظرفیت کمی و کیفی پیمانکاران و شرکت های پیمانکاری استان.
 • انجام امور مربوط به وظایف کارگروه فنی استان و گروه های تخصصی مربوطه.
 • اعمال نظارت بر طرح های تملک دارائی های سرمایه ای استان ( ملی و استانی) در چهارچوب نظام نظارتی تدوین شده.
 • تهیه قیمت های پایه استان وضرائب منطقه ای با توجه به شرایط خاص هر منطقه و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تائید.
 • مستند سازی تجربیات فنی و اجرائی به منظور بهره برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن.
 • برگزاری دوره های آموزشی در زمینه آشنائی دستگاههای اجرائی مشاوران و پیمانکاران با نظام فنی- اجرایی طرح ها و ضوابط آئین نامه هاو دستورالعمل های آن.
 • نظارت براجرای طرح های عمرانی و فنی ( تملک دارایی های سرمایه ای ) ملی و استانی و گزاشگیری از پیشرفت برنامه ها و ارزیابی آنها.

 

مروری بر وظایف مدیریت  معماری و شهرسازی

-          هدایت و راهبری نحوه شکل گیری بافت های جدید شهری و ایجاد فضاهای گوناگون در شهرهای استان بر مبنای نظامنامه شورای عالی شهرسازی و طرح های مصوب

-          نظارت بر نحوه عملکرد شهرداری ها در حوزه شهرسازی و مباحث کالبدی شهرها

-          پیگیری تهیه و تدوین طرح های جامع شهری و طرح های تفصیلی

-          انطباق موارد درخواستی شهرداریها برای تغییر کاربری های مختلف با ضوابط موجود و طرح آنها در کارگروه معماری و شهرسازی پس از بررسی های لازم

-          ابلاغ ضوابط و شیوه نامه های جدید مربوط به ساخت و سازها به شهرداری ها و دستگاه های اجرایی استان و نظارت بر اجرای دقیق این ضوابط

-          پیگیری اجرای سریع مصوبات شورای مسکن استان به ویژه مصوبات مربوط به طرح مسکن مهر

-          ابلاغ کلیات دستورالعملهای گردشگری و توانمندسازی و همچنین گزارشگیری عملکرد دستگاه های مربوطه در این حوزه

-          تشکیل و هدایت جلسات کمیته چهارجانبه استان برای بررسی کارشناسانه موضوعات مربوط به شهرداریها و نظام مهندسی استان در جهت محلی نمودن قوانین نظام مهندسی در حیطه اختیارات تعربف شده در قانون

-          بررسی و ابلاغ حرائم و محدوده های شهری در چارچوب طرح های مصوب

-          حضور ریاست گروه شهرسازی در جلسات کمیسیون ماده صد به عنوان نماینده وزارت کشور

-          پاسخگویی به مسائل و موضوعات حقوقی ارسالی از شعبات مختلف دادگستری ( درحوزه شهرسازی ) با مشاوره کارشناس خبره حقوقی

-          بررسی موارد مربوط به طرح های هادی روستایی و تغییرات پیشنهادی و انطباق آنها با ضوابط موجود

 

 

مروری بر وظایف مدیریت فنی و نظارت

1-شورای فنی استان: (انجام امورات دبیرخانه ای شورای فنی استان)

1-1:کمیته پیمان ونحوه ارجاع کار:شامل رسیدگی به نحوه ارجاع کار ؛کمیسیون حل اختلاف و...

2-1:کمیته نظارت: بازدید از پروژه های عمرانی وتهیه گزارش جهت شورای فنی در صورت وجود مشکل برای رفع آن

3-1:کمیته استاندارد سازی مصالح:بازدید ازواحدهای تولیدی ؛کارگاه ها وکارخانه های تولید مصالح ساختمانی ؛ جهت آشنایی با مصالح استاندارد واستفاده از مصالح استاندارد

4-1:کمیته آموزش:مصوب نمودن دوره های آموزشی- برگزاری دوره ها وکلاس های آموزشی ضوابط ومعیار های فنی-تهیه جزوات آموزشی

 

2-کمیته راهبردی پروژه های عمرانی و نظارت بر پروژه های عمرانی

کمیته راهبردی پروژه های عمرانی:

این کمیته شامل دوجلسه کارشناسی ومدیران؛ دستگاه های اجرائی به انضمام فرمانداران  میباشد که درآن پروژه های عمرانی از لحاظ کمی  وریالی وگاها ازلحاظ کیفی مورد بحث قرار میگیرند(بحث کیفی به کمیته نظارت وشورای فنی انتقال میابد)

در جلسه کارشناسی: رابطین عمرانی گزارش پروژه ها ی شهرستان را ارائه داده وتوضیحات لازم را ازکارشناس دستگاه اجرایی میگیرند دراین رابطه امسال سعی شد که گزارش رابطین بر اساس فرمت  واحدی که دفتر فنی تهیه نموده ارائه گردد

درجلسه مدیران : نتایج جلسات کارشناسی ارائه  و تصمیم گیری میشود

نظارت بر پروژه های عمرانی:

نظارت بر پروژه ها توسط دفتر فنی به دوصورت کارگاهی وکنترل گزارش رابطین ودستگاه ها صورت میگیرد

نظارت مستقیم که توسط کارشناسان این دفتر بصورت مستمر وبا حضور درکارگاه ودیدن وتحلیل پروژه صورت می گیرد

 

3:پاسخ گوئی ورفع شبهات پیش آمده برای دستگاه اجرایی ؛پیمانکاران و.. در ضوابط ومعیارهای فنی

اگر برای دستگاه اجرائی ویا پیمانکار ومشاور  ویا اشخاص حقیقی وحقوقی در خصوص اجرای صحیح ضوایط ومعیارهای فنی مشکلی پیش آید پاسخ لازم  داده میشود

 

4:کنترل سامانه پروژه های عمرانی وتهیه گزارش وضعیت فیزیکی وریالی

ای امر بصورت مستمر توسط کارشناس مربوطه (جهت پیگیریهای لازم به سامانه) وتوسط کارشناسان نظارت جهت کنترل پروژه ها معمول میگردد

 

5:نظارت وکنترل پروژه های شهرداری

نظارت بر پروژه های استانی شهرداریها وپروژه های تجمیع توسط کارشناسان این واحد  بصورت هماهنگ با واحد نظارت معمول میگردد با این تفاوت که در این واحد (شهرداریها)  تعریف پروژه ها ومبادله تفاهم نامه  از محل  تجمیع با هماهنگی دفتر شهری معمول میگردد

 

6:فضای سبز شهری

کنترل فضای سبز شهر ها از لحاظ کمی وکیفی و ارایه راه حل به شهرداری ها جهت رسیدن به استاندارد سرانه فضای سبز

کنترل ونظارت بر پروژه سامانه جدا سازی آب فضای سبز از آب شرب شهری

 

مروری بر وظایف امور مشاوران وپیمانکاران

امور مشاوران وپیمانکاران یکی از واحد های زیر مجموعه دفتر فنی است که از وظایف آن بررسی و تعیین صلاحیت پیمانکاران حقیقی وحقوقی در پایه های 5‘ 4 و 3  و بررسی و تکمیل پرونده های پیمانکاران در پایه 2و1 وارسال  آن به مرکز جهت بررسی نهایی و صدور گواهینامه ونیز تعیین صلاحیت وصدور گواهینامه مشاوران پایه 3 میباشد .

که به منظور تسریع د ر انجام کارها متقاضیان تشکیل شرکت های پیمانکاری با مراجعه به انجمن شرکتهای ساختمانی و متقاضیان تشکیل شرکتهای مشاور بامراجعه به جامعه مهندسین مشاور اقدام به تشکیل پرونده نموده وپس از بررسی اولیه اسناد ومدارک جهت بررسی نهایی وتعیین صلاحیت و رتبه بندی به این واحد مراجعه مینمایند .

از دیگر وظایف این واحد شرکت در کمیته حل اختلاف پیمانکاران ودستگاه های اجرایی میباشد که تصمیمات آن پس ازبررسی در کمیته پیمان در شورای فنی مصوب میگردد  .