نسخه آزمایشی
Menuقطعه دوم حميل – كرمانشاه


شروع عمليات اجرايي قطعه دوم حميل – كرمانشاه واقع در حد فاصل دو استان ایلام و کرمانشاه

شروع عمليات اجرايي قطعه دوم حميل – كرمانشاه: با اجرا و بهره‌برداری از اين مسير جديد، جاده حمیل- كرمانشاه واقع در حد فاصل دو استان ایلام و کرمانشاه از ۹۰ کیلومتر کنونی به کمتر از ۵۰ کیلومتر کاهش می یابد. اعتبار پيش بيني شده جهت تكميل 400 ميليارد ريال و پيشرفت فيزيكي در حال حاضر 25 درصد مي‌باشد.