نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
صبح امروز سه شنبه از ساعت 11 مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به بیش از 21 مورد...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، سه شنبه این هفته با حضور مدیر کل کمیته امداد...

صبح روز یکشنبه از ساعت 09 الی 11 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به بیش از 10 مورد درخواست...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، سه شنبه این هفته با حضور مدیر امور اراضی کرمانشاه در...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، یکشنبه این هفته با حضور مدیر امور شعب بانک سپه...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، پنجشنبه این هفته با حضور مدیر کل منابع طبیعی...

صبح روز سه شنبه از ساعت 09 الی 11 مدیر کل ثبت احوال کرمانشاه در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به بیش از 12 مورد درخواست های مردم...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، چهارشنبه این هفته با حضور مدیر امور شعب بانک...

صبح امروز سه شنبه از ساعت 09 مدیر کل آموزش و پرورش استان در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به تعدادی از درخواست های مردم شریف...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، دوشنبه این هفته با حضور مدیر کل بهزیستی استان...