نسخه آزمایشی
Menuحضور مهندس عباس پور مدیر کل امور مالیاتی استان کرمانشاه در مرکز سامد

حضور مهندس عباس پور مدیر کل امور مالیاتی استان کرمانشاه در مرکز سامد و پاسخگویی برخط و مستقیم به درخواست ها و شکایات مردم شریف استان از طریق تلفن 111