Menuشرح وظایف و اهداف

هداف و وظایف دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری

 •  نظارت و ارزشیابی وظایف، فعالیتها و مسئولیتها در دستگاههای اجرایی به منظور تشخیص مسائل و مشکلات و شناخت عوامل مؤثر در پیشرفت اهداف و انعکاس به وزارتخانه و سازمانهای مرکزی جهت بهره گیری بیشتر در انجام وظایف محوله.

 

 •   اجرای ارزیابی فعالیت و عملکرد مدیریت دستگاههای اجرایی استان

 

 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزشیابی ادارات و مدیران کل و ملحوظ داشتن دستورالعملها و ضوابط تعیین شده

 • ایجاد هماهنگی با واحد های بازرسی و پاسخگویی به شکایات دستگاههی دولتی مستقر در استان به منظور تبادل اطلاعات ایجاد وحدت رویه و همکاری های لازم با گروههای بازرسی ونهادهای قانونی کشور به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه.

 

 • تهیه گزارش متضمن تجزیه و تحلیل ارزشیابی های به عمل آمده و نتیجه گیری از آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی.

 

 • برقراری ارتباط مستمر با اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات حوزه ستاد وزارت کشور.

 

 • اجرای خط مشی ها ، سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله.

 

 •  نظارت و پیگیری بر حسن اجرای برنامه های تکریم مردم و جلب حمایت ارباب رجوع و اجرای نظام ارزیابی این طرح.

 

 •  ارزیابی و رتبه بندی میزان استقرار طرح و رضایتمندی مردم از انجام طرح و ارائه خدمات.

 

 • ارتقاء سلامت نظام اداری ، اجرا و پیگیری آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه خواری و فساد اداری.

 

 •  ارتباط مستمر با دفتر ارزشیابی وزارت کشور و معاونت ذیربط در ریاست جمهوری به منظور هماهنگی در نحوه اجرای برنامه های ارزیابی و ارزشیابی در دستگاههای اجرایی استان

 

 • نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات ارزشیابی کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی و مدیران استان براساس قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط تعیین شده.

 

 • تهیه برنامه ها و اجرای ارزشیابی نوبه ای کارکنان دولت و برگزاری دوره های آموزشی لازم و توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی

 

 • تهیه و تنظیم و نگهداری شناسنامه ارزشیابی مدیران و کارشناسان محققین و متخصصین و کارکنانی که خدمات آنان برجسته تشخیص داده می شود.

 

 •  اجرای برنامه ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاههای اجرایی استان به منظور تحلیل عملکرد آنها و تببین نتایج ارزیابی و ارائه پیشنهاهای اصلاحی در زمینه مدیریت و روشهای انجام کار.

 

 • ارزیابی فعالیتها ونظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی مستقر در استان به منظور شناخت و اطلاع از چگونگی پیشرفت اهداف و برنامه های تعیین شده و تحلیل آنها

 

 • انجام امور مربوط به ستاد جشنواره شهید رجایی

 

 • نظارت و ارزیابی وظایف و فعالیتها و مسئولیتهای دفاتر و ادارات استانداری به منظور تشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل مؤثر در پیشرفت اهداف و انعکاس به سایر واحدها جهت بهره گیری در انجام وظایف محوله و ارائه گزارش به استاندار.

 

 • تهیه برنامه و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

 

 • بررسی فعالیتهای واحدهای استانداری، فرمانداریها، بخصوص واحدهای شهرداریها به منظور ارزشیابی میزان کارایی و عملکرد آنها و ارائه گزارش به استاندار.

 

 • ارزیابی فعالیتها و نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی مستقر در استان به منظور شناخت و اطلاع از چگونگی پیشرفت امور و ارائه گزارش به استاندار.

 

 •  تهیه برنامه و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

 

 • آموزش و توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های آموزشی

 

 • نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزشیابی ادارات و مدیران کل و ملحوظ داشتن دستورالعملها و ضوابط تعیین شده.

 

 •   جمع آوری و تقدیم اسامی کارکنانی که خدمتشان برجسته تشخیص داده می شود همراه با شرح فعالیتها و خدمات برجسته آنها به منظور فرام آوردن امکانات تشویق آنان بر اساس آیین نامه و ضوابط مربوط.

 

 • تهیه و تنظیم و نگهداری شناسنامه ارزشیابی مدیران و کارشناسان محقق و متخصص و کارکنانی که خدمات آنان برجسته تشخیص داده می شود.

 

 •  تهیه گزارش متضمن تجریه و تحلیل ارزشیابی های به عمل آمده و نتیجه گیری از آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت مقامات مافوق.

 

 • بازرسی و رسیدگی به امور ارجاعی از طرف استاندار.

 

 • تنظیم برنامه های بازرسی موردی و دوره ای و اجرای آن از طریق بازرسیهای مالی و اداری.

 

 • انجام همکاری های لازم با گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه.

 

 • تنظیم گزارش از نتایج بازرسیهای انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط.

 

 • رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان و تهیه گزارش جهت ارائه به شورای ارزشیابی به منظور صدور رأی قطعی در موارد اختلاف.

 

 •  دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای استانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقدمات مافوق.

 

 • بررسی در مورد صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی به منظور اطلاع شاکی ار نتیجه رسیدگی به شکایات.


 • بررسی و پاسخگویی به مراجعات نهاد محترم ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشورو دیگر ارگانهای مسئول در باب شکایات و خواسته های مردمی.