نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADAچارت دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

 • مدیر کل
 • معاون بازرسی و امور حقوقی
 • معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی (سامد)
 • کارشناس هماهنگی و پیگیری
 • رئیس گروه بازرسی و امور حقوقی
 • کارشناس مسئول بازرسی
 • کارشناس بازرسی
 • کارشناس مسئول امور حقوقی
 • کارشناس امور حقوقی
 • کارشناس امور حقوقی
 • رئیس گروه مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی
 • کارشناس مدیریت عملکرد
 • کارشناس مسئول ارتباطات مردمی (سامد)
 • کارشناس ارتباطات مردمی (سامد)
 • کارشناس ارتباطات مردمی (سامد)