نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی استان
مدارک مورد نیاز برای " رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی استان"   1-ارائه درخواست کتبی متقاضی   2-ارائه مستندات...

نام :                                        نام خانوادگي :                                                                  نام پدر :...

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی...