نسخه آزمایشی
Menu

عملكرد طرح رونق توليد

گزارش واحدهاي احياء شده صنعتي و كشاورزي استان در دولت يازدهم

  واحد اشتغال (نفر) ميزان سرمايه گذاري (ميليارد ريال)
واحدهاي صنعتي 133 4134 3860770
واحدهاي كشاورزي 214 865 729824
مجموع 347 4999 4590594