نسخه آزمایشی
Menu
کارگروه تخصصی امور اقتصادی
اولين جلسه كارگروه تخصصي امور اقتصادي در سال 1396 در روز يك شنبه مورخ 96/1/20 به رياست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع برگزار گرديد.