نسخه آزمایشی
Menu

چارت سازمانی دفتر هماهنگی امور اقتصادی

چارت سازمانی دفتر هماهنگی امور اقتصادی

مدیر کل : بهزاد باباخانی                                           شماره تماس:34222488

معاون: قباد شعبانی                                                                        شماره تماس:34240721

مسئول دفتر:  صادق بهره بر                                                             شماره تماس:34219147

رئیس گروه هماهنگی امور بازرگانی، صنایع و معادن: محمد مهدی همتی خواه

                                                                                                          شماره تماس: 34224243

رئیس گروه امور اقتصادی: عبدالوحید محمدی                      شماره تماس: 34234243

 

کارشناسان دفتر:

کارشناس هماهنگی امور اقتصادی: مریم الماسی                              شماره تماس: 34223297

کارشناس اقتصادی: فهیمه قاسمی                                                    شماره تماس: 34223297

کارشناس بازارچه­ های مرزی: شیوا گرامی                              شماره تماس: 34223297

کارشناس اقتصاد کشاورزی:عبدالرضا خرسندفر                                 شماره تماس: 34234243