نسخه آزمایشی
Menuچارت سازمانی

تشکیلات گزینش وزارت کشور

الف) هیأت مرکزی گزینش:

هیأت مرکزی گزینش بعنوان مرجع گزینش وزارت کشور می باشد و اعضای هیأت مذکور که با حکم دبیر هیأت عالی گزینش منصوب می شوند عبارتند از:

1- نماینده وزیر
2-
نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3 -
نماینده هیأت عالی گزینش

هیأت مرکزی گزینش دارای یک دبیر می باشد که با پیشنهاد اعضاء هیأت مرکزی و حکم دبیر هیأت عالی گزینش به مدت 4 سال منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است . تغییر دبیر با تصویب هیأت عالی خواهد بود.

ب) هسته های گزینش:

هسته های گزینش در استانداریهای  سراسر کشور و ستاد مرکزی وزارت کشور مرکب از 3 تا 5 عضو بوده و توسط هیأت مرکزی گزینش تشکیل و اعضای آن به پیشنهاد هیأت مرکزی و پس از تأیید  صلاحیت آنان از سوی هیأت عالی ، با امضاء دبیر هیأت مرکزی گزینش منصوب می شوند .
هسته های گزینش دارای یک مدیر خواهند بود که با حکم دبیر هیأت مرکزی منصوب می شوند.
هسته های گزینش انجام مراحل اجرایی گزینش متقاضیان استخدام دراستانداریها ،فرمانداریهاو شهرداریهای سراسر کشور وهسته گزینش ستاد مرکزی در وزارت متبوع ،انجام مراحل گزینش متقاضیان استخدام در ستاد مرکزی وزارتخانه و سازمان شهرداریها را عهده دار می باشند.

اهم وظایف هیأت مرکزی گزینش :

اهم وظایف هیأت مرکزی گزینش طبق قانون گزینش کشور و آئین نامه اجرایی این قانون به شرح زیر می باشد:
1-
ایجاد ، تفکیک ، ادغام و انحلال هسته های گزینش طبق دستورالعملهای هیأت عالی گزینش
2-
بررسی و انتخاب اعضاء هسته های گزینش ، مسؤول و معاونین دبیرخانه ومعرفی به هیأت عالی گزینش
3-
رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدیدنظر
4-
اجرای مصوبات ، دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر امور محوله که از سوی هیأت عالی گزینش ابلاغ می گردد6.
5-
ایجاد هماهنگی ، آموزش ، بازرسی ، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته های گزینش و تهیه بخشنامه های مربوطه
6-
ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط
7-
پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه به وزارت متبوع
8-
رسیدگی به تخلفات گزینشی ( عدم رعایت قانون گزینش) کارکنان هسته های گزینش
9-
ارزشیابی سالانه مسؤول و معاونین دبیرخانه هیأت و اعضای هسته های گزینش

1 2 3