نسخه آزمایشی
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
مشکلات تعدادی مراجعه کننده دردومین برنامه ملاقات عمومی مردم بامحمد ناصرمعصومی زاده فرماندارشهرستان سنقرکلیایی باحضورمسئولین ادارات بررسی و رفع آنها دردستورکارقرارگرفت.
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی مسئولین روابط عمومی های ادارات و دستگا های اجرایی شهرستان سنقرو کلیایی با مسئولیت فرماندار این شهرستان و با حضور مسئولین روابط عمومی ادارات برگزار شد.
۲۶ فروردین ۱۳۹۸
مشکلات تعدادی مراجعه کننده دراولین برنامه ملاقات عمومی مردم بامحمد ناصرمعصومی زاده فرماندارشهرستان سنقرکلیایی باحضورمسئولین ادارات بررسی و رفع آنها دردستورکارقرارگرفت.
۲۲ فروردین ۱۳۹۸
فرماندار شهرستان سنقروکلیایی گفت: یکی از مهمترین برنامه هایی که بایستی در جلسات کارگروه اشتغال در دستور کار قرارگیرد استخراج ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری در شهرستان جهت معرفی به سرمایه گذاران است.