پیام فرماندار
خداوندا تقدیر عزیزانم را زیبا بنویس تا من جز لبخند آنها چیزی نبینم .دیار قصرشیرین دیار خوبیها و پاکیها و قربانگاه شهیدان و شاهدانی است که به عشق معبود...
اوقات شرعی
آب و هوا