نسخه آزمایشی
Menu
خدمات قابل ارائه در میز خدمت حضوری
عناوین واحدها عناوین زیرخدمت دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاه های...

سامانه رسیدگی به شکایات متقاضیان
آدرس اینترنتی سامانه دریافت انعکاس و رسیدگلی به شکایات متقاضیان صدور مجوز کسب و کار: www.bemcenter.ir   مراحل ثبت به ترتیب از راست به چپ :