نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA

نظرسنجی طرح تکریم ارباب رجوع (جدید)

سامانه جامع مدیریت عملکرد دستگاههای اجرایی استان

سامانه پیامک اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری 300006071

خدمات الکترونیک دستگاههای اجرایی استان

پیوندهای کشوری

خدمات قابل ارائه در میز خدمت حضوری
عناوین واحدها عناوین زیرخدمت دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاه های...

سامانه رسیدگی به شکایات متقاضیان
آدرس اینترنتی سامانه دریافت انعکاس و رسیدگلی به شکایات متقاضیان صدور مجوز کسب و کار: www.bemcenter.ir   مراحل ثبت به ترتیب از راست به چپ :