نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA
سامانه رسیدگی به شکایات متقاضیان
آدرس اینترنتی سامانه دریافت انعکاس و رسیدگلی به شکایات متقاضیان صدور مجوز کسب و کار: www.bemcenter.ir   مراحل ثبت به ترتیب از راست به چپ :