نسخه آزمایشی
Menuرسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوز کسب و کار (دادور)

آدرس اینترنتی سامانه دریافت انعکاس و رسیدگلی به شکایات متقاضیان صدور مجوز کسب و کار: www.bemcenter.ir

 

مراحل ثبت به ترتیب از راست به چپ :