نسخه آزمایشی
Menuسامانه نظام پیشنهادات جهت دسترسی همکاران
نام
نام خانوادگی
شماره تماس
ایمیل
محل خدمت
*
استانداری
زیرمجموعه استانداری
فرمانداری
عنوان پست
*
عنوان پیشنهاد
پیشنهاد
*
در این قسمت پیشنهاد و نظر خود را ثبت نمایید.
نتیجه پیشنهاد
*
فایل ضمیمه
کد امنیتی

متن تصویر را تایپ نمایید

*