نسخه آزمایشی
Menuفراخوان انتخاب اولویت های پژوهشی استان سال ۱۳۹۸


فراخوان انتخاب اولویت های پژوهشی استان در سال ۱۳۹۸ منتشرشد.

دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه فراخوان انتخاب اولویت های پژوهشی استان  سال ۱۳۹۸ را منتشر نمود.

 به استناد بند ز تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در راستای جلب مشارکت پژوهشگران در تحلیل و حل مسائل و مشکلات اقــــــــتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی استان، اولویت های پژوهشی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رافراخوان می نماید.

پژوهشگران می توانند تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲فرم پیشنهاد طرح های پژوهشی(پروپوزال)خود رادر قالب فایل Word , PDF و بصورت CD به این سازمان به آدرس شهرک کارمندان ایستگاه دوم (دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه) ارسال نماید . ضمناً فایل فرم پیشنهادی و اولویــــــــت های پژوهشی استان برای دانلود در آخر همین پیام قابل دریافت و دانلود می باشد.

دانلود فرم پیشنهادی و اولویــــــــت های پژوهشی استان