نسخه آزمایشی
Menu

.

واگذاري بنگاه هاي توليدي مازاد بانك ها به سرمايه گذاران بمنظور اشتغالزايي و رونق اقتصادي

به منظور افزایش منابع وارتقای توان تسهیلات دهی بانک ها در عرصه تولید وتحرک چرخه اقتصادی کشور وجلوگیری از راکد ماندن این منابع ، بانک ها اموال تملیکی وطرح های مازاد خودرا درقالب مزایده وعقد قرارداد اجاره به شرط تملیک به متقاضیان سرمایه گذاری واگذار می کنند.

متقاضیان و سرمایه گذاران میتوانند جهت آگاهی از شرایط واخذ اطلاعات بیشتر به بانکهای استان مراجعه فرمایند.