نسخه آزمایشی
Menu
سیمای کشاورزی کرمانشاه

سیمای کشاورزی کرمانشاه

946 هزار هكتار

اراضی زراعی و باغی

توليد  2680 تن  ماهيان گرمابي با رتبه اول و توليد 10340 تن

ماهيان سردابي با رتبه چهارم در بين استان هاي غير ساحلي

پرورش آبزیان

203 هزار هكتار

ميزان اراضي آبي استان

370هزار هکتار

قابلیت افزایش اراضی آبی استان تاسقف

 

سامانه گرمسيري:  سامانه گرمسيري و تبديل بالغ بر 50 هزارهكتاراز اراضي عموماً منابع طبيعي به كشت هاي اقتصادي آبي، منشاء تحول اساسي در كشاورزي مناطق گرمسير استان را فراهم مي آورد.

سیمای کشاورزی کرمانشاه