نسخه آزمایشی
Menu
پتانسيل هاي آب و كشاورزي استان

استان كرمانشاه با ميانگين بارندگي 500 ميليمتر در سال از نقاط پر آب كشور محسوب مي‌شود.

                                   منابع آب سطحی استان نسبت به کشور                            

عنوان

(ميليارد متر مكعب درسال)

منابع آب سطحي استان

9/5

منابع آب سطحي كشور

75

نسبت منابع آب سطحي استان به كشور

8/7%

 

     مجموعه سدهاي استان در يك نگاه

عنوان

تعداد

حجم مخازن  (ميليون متر مكعب)

تنظيم سالانه (ميليون متر مكعب)

سدهاي در دست بهره برداري

9

2/1172

53/1447

سدهاي در دست اجرا

7

7/431

17/422

سدهاي مطالعاتي

3

8/73

5/43

مجموع

19

40/1647

47/1943

 

پتانسيل منابع آب قابل تخصيص به بخش صنعت در استان كرمانشاه
 از محل منابع آب زير زميني و سدهاي مخزني

رديف

منبع

ميزان آب قابل تخصيص  ( ميليون متر مكعب )

1

زير زميني

6/21

2

سد ها

157

جمع

---

6/178

 

 

 

پتانسيل هاي آب و كشاورزي استان