نسخه آزمایشی
Menuبرگزاری دوره آموزشی فرآیندهای سامانه جامع انتخابات

به منظور آموزش فرآیندهای سامانه جامع انتخابات و تمرین کلیه کاربران این سامانه جلسه آموزشی روز سه شنبه 98/09/05 با حضور آقای مهندس ایمانی مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت ، کارشناسان فناوری اطلاعات استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های تابع در محل سالن جلسات امید استانداری برگزار گردید.آقای مهندس ایمانی ضمن برشمردن اهمیت موضوع برگزاری انتخابات پیش رو و نقش حائز اهمیت کارشناسنان فناوری در این امر، بر نگهداری و پشتیبانی مداوم تجهیزات شبکه دولت و پایش مداوم سامانه های مرتبط با بحث انتخابات تاکید و در پایان عنوان نمودند که کارشناسان فناوری اطلاعات  فرمانداری ها برآوردی از میزان اقلام انتخاباتی موجود و موردنیاز خود در حوزه فناوری اطلاعات در فرمانداری و بخشداری های تابع بعمل آورند، در ادامه کلیه فرآیندها سامانه جامع انتخابات به تفکیک توسط کارشناسان دفتر فناوری اطلاعات آموزش و در خصوص سوالات مرتبط بحث و بررسی بعمل آمد.