نسخه آزمایشی
Menuارتباط با ما

آدرس : بلوار شهید کشوری - استانداری - مديريت فناوري اطلاعات و شبكه دولت


مدير : مهندس محمد ایمانی

                       
تلفن:                                       083 34221566   
دورنگار:
                                  34217621 083   

پست الکترونیکی:
               it@ksh.ir