نسخه آزمایشی
Menuرفع خرابی مربوط به عدم اتصال به شبکه دولت و اتوماسیون مکاتبات اداری -اتصال از طریق خط تلفن