قانون انتخابات شورا 95.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود