حل مشکل تامین آب شرب روستاهای نوروز آبادو شیخ الکرم دربازدید فرماندارجوانرودومدیرکل آبفاراستان کرمانشاهفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود