اخبار
‍ تقدیر وزارت آموزش و‌پرورش از فضل اله رنجبر فرماندار کرمانشاه یکی از مهمترین و‌در عین حال تاثیر گذار ترین برنامه ها و جلسات کیفی آموزش و پرورش کرمانشاه....

فرماندار کرمانشاه هرنوع دیوارنویسی از سوی کاندیداهای انتخابات مجلس و یا هواداران آنها برای تبلیغات را ممنوع عنوان کرد.

فرماندار کرمانشاه هرنوع دیوارنویسی از سوی کاندیداهای انتخابات مجلس و یا هواداران آنها برای تبلیغات را ممنوع عنوان کرد.

همواره میبایست منافع عموم را به منافع شخصی ترجیح دهیم تا جامعه بتواند به سلامت کافی دست پیدا کند
اوقات شرعی
آب و هوا