نسخه آزمایشی

خدیجه جشن پرووکانی، معاونت توسعه و برنامه ریزی فرمانداری کرمانشاه

معاون برنامه ریزی فرمانداری

 تحصیلات:

کارشناس ارشد اقتصاد

سوابق کاری:

کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذار استانداری کرمانشاه، کارشناس برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمانشاه، کارشناس هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری روانسر، معاون برنامه ریزی و فرمانداری کرمانشاه

ساختار سازمانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

نام  و نام خانوادگی

پست سازمانی

بهنام پاهیکده

رئیس اداره برنامه ریزی و امور اقتصادی

محسن نجفی

کارشناس فناری و اطلاعات

فرید عسگری

مسئول دفتر معاون برنامه ریزی و توسعه

حجت اله انگزی

کارشناس برنامه ریزی

رامین کریمی

کارشناس امور مالی

سمیه چشمه کبودی

کارشناس امور اداری

جلال جهانی

مسئول دبیرخانه

فرهاد سالارمند

کارشناس هماهنگی و پیگیری امور

مسعود پور آذر

کارشناس امور کشاورزی و منابع طبیعی

حمید صادقی

کارپرداز ، جمع دار و امین اموال

فرشته پشاآبادی

کارشناس امور اداری

 

 

 اوقات شرعی
آب و هوا