نسخه آزمایشی
Menu
اطلاعیه ها


بسمه تعالیبه استناد ماده 16 آیین نامه ایجاد و بهره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی هرگونه انتقال پروانه بدون هماهنگی کارگروه استانی...

کلیه دفاتر ملزم به نصب اطلاعیه زیر در اندازه A3 در محل های دیدن ارباب رجوع هستند

بسمه تعالی موضوع: ساماندهی حضور ارباب رجوع به اطلاع کلیه ی مراجعه کنندگان محترم می رساند که در راستای ساماندهی حضور ارباب رجوع دفاتر پیشخوان خدمات دولت...

قابل توجه کلیه ی متقاضیان محترم دریافت مجوز جدید دفاتر پیشخوان خدمات دولت به اطلاع آن دسته از متقاضیان که تمایل به همکاری در دفاتر پیشخوان خدمات دولت...