نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 97/8/30 با حضور جناب آقای الهی تبار معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی  و آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی...

ب برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 97/8/30 با حضور جناب آقای الهی تبار معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی  و آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم...

در جلسه شورای اداری شهرستان کرمانشاه در روز شنبه مورخ 97/8/26 که با حضورآقای سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری وهمراهان ایشان...

برگزاري ششمین جلسه فرمانداران به ریاست جناب آقای مهندس بازوند وبا با حضورمعاونین محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی  وهماهنگی امور عمرانی  در تاریخ 97/8/29 درمحل...

طی مراسمی که ساعت 10صبح   مورخ  97/8/1 در فرمانداری شهرستان با حضور آقای بهرام سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری  برگزار شد. آقای پژمان...

با حضور جناب آقای الهی تبار معاونت محترم سياسي وامنيتي وآقای بهرام سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی وانتخابات روز شنبه  مورخ  1397/5/27مراسم معارفه آقای جمشید...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ97/5/27با حضور جناب آقای الهی تبار معاون محترم سیاسی وامنیتی وآقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ97/5/27با حضور جناب آقای الهی تبار معاون محترم سیاسی وامنیتی وآقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات...

با حضور معاونت محترم سياسي وامنيتي ومدیر کل محترم سیاسی وانتخابات وهمراهان ايشان  روز پنج شنبه  مورخ  1397/5/4مراسم معارفه آقای فرزاد پرگر  به عنوان معاون...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 97/5/4 با حضور جناب آقای الهی تبار معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی  و آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی...