نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
طی مراسمی که ساعت 10صبح   مورخ  97/8/1 در فرمانداری شهرستان با حضور آقای بهرام سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری  برگزار شد. آقای پژمان...

با حضور جناب آقای الهی تبار معاونت محترم سياسي وامنيتي وآقای بهرام سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی وانتخابات روز شنبه  مورخ  1397/5/27مراسم معارفه آقای جمشید...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ97/5/27با حضور جناب آقای الهی تبار معاون محترم سیاسی وامنیتی وآقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ97/5/27با حضور جناب آقای الهی تبار معاون محترم سیاسی وامنیتی وآقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات...

با حضور معاونت محترم سياسي وامنيتي ومدیر کل محترم سیاسی وانتخابات وهمراهان ايشان  روز پنج شنبه  مورخ  1397/5/4مراسم معارفه آقای فرزاد پرگر  به عنوان معاون...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 97/5/4 با حضور جناب آقای الهی تبار معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی  و آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ97/5/11با حضور جناب آقای مهندس بازونداستاندار محترم  ومعاون محترم سیاسی وامنیتی آقای الهی تبار وآقاي بهرام سليماني...

با حضور معاونت محترم سياسي وامنيتي ومدیر کل محترم سیاسی وانتخابات وهمراهان ايشان  روز شنبه  مورخ  1397/4/16مراسم معارفه خانم لادن هاشمي به عنوان معاون...

در اين جلسه كه با حضور مدير كل محترم سياسي انتخابات وتقسيمات كشوري وهمراهان ايشان در روز چهار شنبه مورخ 97/4/13در سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد آقاي...

در اين جلسه كه با حضور امام جمعه محترم  شهرستان وفرمانداروروساي محترم شهرستان ومدير كل محترم سياسي انتخابات وتقسيمات كشوري وهمراهان ايشان در روز سه شنبه...