نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
تودیع ومعارفه  فرماندار محترم شهرستانروانسر  طی مراسمی که در  مورخ  98/1/7 در فرمانداري روانسر  با حضور جناب آقاي  مهندس بازوند استاندار محترم وجناب آقای...

برگزاري مراسم تودیع ومعارفه  در تاريخ 97/12/6 با حضور جناب آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري وآقای  فضل الله رنجبر  فرماندارآن...

برگزاري مراسم معارفه  در تاريخ 97/12/5 با حضور جناب آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري وآقای امیر شاه آبادی فرماندارآن شهرستان...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 97/12/4 با حضور جناب آقاي  هدایت حاتمی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع وجناب آقای  بهرام سليماني...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 97/10/26 با حضور جناب آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري در  شوراي اداري آن شهرستان...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 97/10/26 با حضور جناب آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري در  شوراي اداري آن شهرستان...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 97/10/26 با حضور جناب آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري در  شوراي اداري آن شهرستان...

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 97/8/30 با حضور جناب آقای الهی تبار معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی  و آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی...

ب برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 97/8/30 با حضور جناب آقای الهی تبار معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی  و آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم...

در جلسه شورای اداری شهرستان کرمانشاه در روز شنبه مورخ 97/8/26 که با حضورآقای سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری وهمراهان ایشان...