نسخه آزمایشی
Menuتودیع ومعارفه بخشدار دینور شهرستان صحنه

 

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ97/5/27با حضور جناب آقای الهی تبار معاون محترم سیاسی وامنیتی وآقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري در  شوراي اداري آن شهرستان  برگزار شد. آقای ارسلان قربانی    به عنوان بخشدار دینور   معرفی واز زحمات آقای مصطفی رجبی   تشکر وقدر دانی گرديد.