نسخه آزمایشی
Menuتودیع ومعارفه بخشدار مرکزی شهرستان صحنه

 

 

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ97/5/27با حضور جناب آقای الهی تبار معاون محترم سیاسی وامنیتی وآقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري در  شوراي اداري آن شهرستان  برگزار شد. آقای غلامرضا اکبری   به عنوان بخشدار مرکزی  معرفی واز زحمات آقای حسن امامی  تشکر وقدر دانی گرديد