نسخه آزمایشی
Menuتودیع ومعارفه فرماندار شهرستان جوانرود

 

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ97/5/11با حضور جناب آقای مهندس بازونداستاندار محترم  ومعاون محترم سیاسی وامنیتی آقای الهی تبار وآقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري در  شوراي اداري آن شهرستان  برگزار شد. آقای رستگار یوسفی  به عنوان فرماندار معرفی واز زحمات آقای آرش زره تن لهونی تشکر وقدر دانی گرديد.