نسخه آزمایشی
Menu

انتصاب مدیرکل جدید سیاسی ، انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه امیر شاه آبادی به عنوان مدیرکل جدید سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه معرفی شد

تودیع ومعارفه مدیر کل سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری

طی مراسمی که در روز یکشنبه مورخ 1399/7/13 با حضور جناب  آقای خوش آقبال  معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی  استانداری  درمحل حوزه معاونت سیاسی ،امنیتی برگزار گردید  آقای امیر شاه آبادی  مدیر کل محترم سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری  استانداری معرفی  گردید.

در اين مراسم که کارکنان دفتر سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری نیز حضور داشتند  ،آقای امیر شاه آبادی  به عنوان مدیرکل جدید سیاسی ، انتخابات  وتقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه معرفی واز خدمات آقای بهرام سلیمانی  مدیر کل سابق تقدیر وتشکر به عمل آمد .