نسخه آزمایشی
Menuكانون بازنشستگان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه

كانون بازنشستگان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه

جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول كانون بازنشستگان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه  در ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 98/11/27 با حضور اعضاء كانون فوق ، نماينده كانون مركزي ونماينده وزارت كشور در محل سالن اجتماعات مركز آموزش و      پژوهش هاي توسعه و آينده نگري كرمانشاه برگزار گرديد.