نسخه آزمایشی
Menu

ساماندهی خوابگاه های خودگردان دانشجویی

كميسيون دانشجويي شوراي تامين

 

کمیسیون داننشجویی شورای تامین استان رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 96/5/21 به ریاست   جناب آقای دکتر شاه حسینی معاون محترم سیاسی - امنیتی واجتماعی  و کلیه اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت سیاسی به منظور  ساماندهی خوابگاه های خودگردان دانشجویی و همچنین تعیین تکلیف مؤسسه آموزشی گنجینه هنر  و بررسی آخرین وضعیت دانشجویی استان  برگزار گردید .