نسخه آزمایشی
Menuمراسم معارفه معاون محترم سیاسی ،امنیتی واجتماعی شهرستان صحنه

 

با حضور جناب آقای الهی تبار معاونت محترم سياسي وامنيتي وآقای بهرام سلیمانی مدیر کل محترم سیاسی وانتخابات روز شنبه  مورخ  1397/5/27مراسم معارفه آقای جمشید حقی  به عنوان معاون سیاسی امنیتی واجتماعی فرمانداری صحنه معرفی شد.