نسخه آزمایشی
Menuمعارفه سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع استانداری

 

اولین جلسه مشترک فرمانداران ومدیران کل دفاتر استانداری در تاریخ 1398/2/7 به ریاست جناب آقای بازوند استاندار محترم در محل سالن تدبیر استانداری برگزارگردید در این نشست ضمن معار فه جناب آقای افشین کریمی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع استانداری  اهم برنامه های سال 1398توسط استاندار محترم ومعاونین ایشان اعلام ومقررگردید در دستور کار فرمانداران ومدیران کل استانداری قرار گیرد