نسخه آزمایشی
Menuمعارفه معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری کنگاور

با حضور معاونت محترم سياسي وامنيتي ومدیر کل محترم سیاسی وانتخابات وهمراهان ايشان  روز پنج شنبه  مورخ  1397/5/4مراسم معارفه آقای فرزاد پرگر  به عنوان معاون سیاسی وامنیتی  فرمانداری کنگاور  معرفی شد.