نسخه آزمایشی
Menu

نشست صميمانه حوزه سياسي ،امنيتي واجتماعي

نشست صميمانه حوزه سياسي ،امنيتي واجتماعي


نشست صميمانه حوزه سياسي ،امنيتي واجتماعي

در تاريخ 1396/9/27 نشست مشترك كاركنان حوزه سياسي ،امنيتي واجتماعي با جناب آقاي محمد ابراهيم الهي تبار معاونت محترم سياسي ،امنيتي واجتماعي برگزار گرديد در اين نشست صميمانه جناب آقاي الهي تبار به بيان اهداف وديدگاههاي معاونت در مسائل مختلف سياسي واجتماعي پرداختند