نسخه آزمایشی
Menu

تبديل روستاي شروينه به شهر

مصوبات (1)

در تاريخ 96/5/17  معاونت حقوقي رياست جمهوري تبديل روستاي شروينه به شهر مركز بخش كلاشي شهرستان جوانرود به شهر موافقت شد