نسخه آزمایشی
Menu

تبديل روستاي قلعه به شهر

مصوبات (2)

در تاريخ 96/5/17  معاونت حقوقي رياست جمهوري تبديل روستاي قلعه به شهر مركز بخش بيلوار شهرستان كرمانشاه  به شهر موافقت شد