نسخه آزمایشی
Menu

مصوبات

مصوبات

رديف

عنوان طرح

شهرستان مربوطه

تاریخ تصویب

 

1

ایجاد شهر بانه وره از توابع بخش باینگان

پاوه

22/6/90

 

2

تغییر نام روستاهای گنداب علیا وسفلی به قنداب سفلی وقنداب علیا

صحنه

21/4/90

 

3

تغییر نام روستاهای پشکله علیا وسفلی ووسطی به پشت گله علیا وسفلی ووسطی

هرسین

21/4/90

 

4

ایجاد بخش قلعه شاهین

سرپل ذهاب

1/8/90

 

5

ایجاد روستای ریجاب  به شهر ریجاب

دالاهو

9/7/90

 

6

تبديل روستاي شروينه مركز بخش كلاشي به شهر

جوانرود

   
7

تبديل روستاي قلعه مركز بخش بيلوار به شهر

كرمانشاه

28/11/96